PLATNÝ CENÍK POPLATKŮ ČSCHAT PRO ROK 2020

 

 

ČSCHAT zprostředkovává pro členy ČSCHATu registrace achaltekinských plnokevných a podílových koní v mateřských plemenných knihách, licentace hřebců, atd.

 
 

REGISTRACE HŘÍBAT

 

 

CO JE POTŘEBA DOLOŽIT K REGISTRACI PLNOKREVNÉHO A PODÍLOVÉHO ACHALTEKINSKÉHO HŘÍBĚTE V MATEŘSKÉ PLEMENNÉ KNIZE VEDENÉ VE VNIIK, RUSKO:


a) DNA hříběte v mezinárodním formátu (ideálně včetně testace zbarvení)

b) DNA rodičů (není-li již kopie testu ve VNIIK)

c) Vyplněná žádost o registraci (viz formuláře)

d) Fotografie hříběte v zootechnickém postoji, z levé i pravé strany, dále zepředu, zezadu a detail hlavy – tak aby byly dobře viditelné všechny odznaky a víry

e) Číslo mikročipu

f) Vyplněný formulář Výsledky plemenitby (odevzdává se do 30.9. aktuálního roku po skončení připouštěcí sezóny a v následujícím roce slouží jako jeden z podkladů pro registraci hříběte), nebo formulář Potvrzení o připouštění (od zahraničních držitelů hřebců se bude jednat o kopii formuláře v angličtině, od českých držitelů hřebců pro majitele klisen českých majitelů je to formulář v českém jazyce), nebo kopie smlouvy o pronájmu plemenného hřebce

g) V případě, že se jedná o první hříbě klisny, je nutné ještě vyplnit žádost o zařazení klisny do chovu (viz formulář)

h) V případě registrace podílového hříběte, kopie průkazu původu toho z rodičů, který není registrovaný v PK plnokrevného achaltekinského koně nebo v registru podílových achaltekinských koní

i) Zaplacení registračních poplatků (případně poplatku za zařazení klisny do chovu) – registrační poplatek za hříbě má dvě části, první je samotná registrace hříběte a druhou vystavení průkazu původu – platí se samozřejmě oba, výše poplatků je uvedena v aktuálním ceníku ČSCHAT z.s. a liší se podle včasné či naopak opožděné registrace. Registrační poplatky se platí do 31.10. aktuálního roku na svazový účet.

Podklady pro registrace hříbat se odevzdávají do 30.9. roku narození hříběte – žádosti, vč. příloh a fotografií, zasílejte na email farmatukleky@volny.cz nebo poštou na adresu Petra Marešová, Tukleky 3, 396 01 Humpolec.
Individuálně podané žádosti mimo stanovený termín budou vyřizovány pouze ve výjimečných případech.
Z pohledu české legislativy platí pro chovatele povinnost provést identifikaci a označení hříběte příslušným inspektorem chovu (kontakty na webu Ústřední evidence koní – www.uek.cz), a to buď před opuštěním hospodářství (v případě prodeje, přesunu na hříbárnu, atd.), nejdéle však do 12 měsíců od data narození. Inspektor provede grafický popis (do připouštěcího lístku) a označí hříbě mikročipem – na základě této procedury pak chovatel obdrží Průkaz koně (bez uvedení plemenné příslušnosti, která bude doplněna po doložení Průkazu původu vydaného VNIIKem – v reálu chodí dokumenty z Ruska později, než je ze zákona stanovený termín pro označení a identifikaci hříběte).
 

TISKOPIS k vytištění  - Registrace plnokrevného hříběte 

 

TISKOPIS k vytištění  - Registrace podílového hříběte

 

 

 

LICENTACE HŘEBCŮ

 

CO JE POTŘEBA DOLOŽIT K ŽÁDOSTI O LICENCI PLEMENNÉHO PLNOKREVNÉHO NEBO PODÍLOVÉHO ACHALTEKINSKÉHO HŘEBCE:

a) Vyplněná žádost o licenci (viz formuláře)

b) Aktuální fotografie v zootechnickém postoji

c) Video hřebce v pohybu (ve volnosti v kroku, klusu, cvalu) a video na ruce v kroku (záběry v přímé linii od kamery tak, aby byly dobře viditelné končetiny).

d) Fotografická dokumentace z měření koně, případně doklad o oficiálním změření českým inspektorem.

e) Případné doložení výkonnosti

f) Zaplacení příslušného poplatku (viz Ceník ČSCHAT z.s. – do 31.10. aktuálního roku) na svazový účet

Termín pro podání žádostí o licence je 30.9. aktuálního roku – žádosti, vč. příloh a fotografií, zasílejte na email farmatukleky@volny.cz nebo poštou na adresu Petra Marešová, Tukleky 3, 396 01 Humpolec.
Individuálně podané žádosti mimo stanovený termín budou vyřizovány pouze ve výjimečných případech.
Pro „legalizaci“ působení plemeníka v České republice je potřeba po obdržení licence z Ruska vyplnit Žádost o zařazení do Ústředního registru plemeníků, kterou, společně s kopií DNA testu a průkazu původu vydaném VNIIKem, chovatel zašle na Ústřední evidenci koní ve Slatiňanech. Odtud obdrží připouštěcí rejstřík, do kterého vyplňuje údaje o všech připuštěných klisnách v daném roce. První a druhý prvopis připouštěcích lístků (černý a červený) zůstávají v připouštěcím rejstříku, zelenou a modrou kopii obdrží majitel připuštěné klisny. Připouštěcí rejstřík se po skončení sezóny, nejdéle do konce kalendářního roku, zasílá zpět na Ústřední evidenci koní. Povinnost zařazení plemeníka do ÚRP platí i v případě dovozu inseminačních dávek.
Aktuální seznam plemenných hřebců v ÚRP je k nahlédnutí na webu Ústřední evidence koní www.uek.cz
 

 

TISKOPIS k vytištění  -  Licentace plnokrevného hřebce

 

TISKOPIS k vytištění  -  Licentace podílového hřebce

 

 
 

ZAŘAZENÍ KLISNY DO CHOVU

 

a) Vyplněná žádost  (viz formuláře)

b) Aktuální fotografie v zootechnickém postoji

c) Případné doložení výkonnosti

d) Zaplacení příslušného poplatku (viz Ceník ČSCHAT z.s. – do 31.10. aktuálního roku) na svazový účet

Klisny se zařazují do chovu až v roce porodu prvního hříběte. Termín pro podání žádosti je 30.9. aktuálního roku – žádost, vč. příloh a fotografií, zasílejte na email farmatukleky@volny.cz nebo poštou na adresu Petra Marešová, Tukleky 3, 396 01 Humpolec.
Individuálně podané žádosti mimo stanovený termín budou vyřizovány pouze ve výjimečných případech.

 

TISKOPIS k vytištění  -  Žádost o zařazení klisny do chovu

 

 

 

DALŠÍ CHOVATELSKÉ FORMULÁŘE

 
Členové svazu mají povinnost (vyžádáno mateřskou PK v Rusku) do 30.9. aktuálního roku odevzdat formulář Výsledky plemenitby, kopie Potvrzení o připouštění v případě připuštění klisen jiných majitelů. Do 31.12. aktuálního roku platí povinnost odevzdat formulář Změny stavu koní (povinnou přílohou jsou kopie kupních smluv, smluv o nájmu, atd. – seznam je uvedený ve formuláři).
Vyplněné formuláře zasílejte ve stanoveném termínu sekretáři svazu Petře Lukešové (email p.lukesova@volny.cz) nebo předsedkyni svazu (
achalteketukleky@seznam.cz , ev. poštou na adresu Petra Marešová, Tukleky 3, 396 01 Humpolec).
 

 

 

TISKOPISY K VYTIŠTĚNÍ

 

Změny stavu koní Výsledky plemenitby Potvrzení o připouštění  - odevzdávejte do 1.ledna aktuálního roku
 
 

Povinnost hlášení změn

Ze stanov vyplývají povinnosti hlášení změn sekretáři svazu Petře Lukešové (email p.lukesova@volny.cz), a to do 7 dnů od data, kdy změna proběhla:
- Změny údajů uvedených na přihlášce (jméno, adresa, kontaktní údaje), změny majitele, narození hříbat, úhyny, utracení, kastrace, atd.
 

Termínovník v kostce:

Do 31.1. – zaplacení členských příspěvků na účet svazu - 4250319004/2700, do poznámky uveďte, že se jedná o členský příspěvek, případně své jméno, pokud je příspěvek placený z jiného než Vašeho účtu
Do 30.9. – zaslání podkladů pro registraci hříbat, zaslání formuláře Výsledky plemenitby, ev. zaslání formuláře Potvrzení o připouštění, zaslání žádostí o licenci hřebce a zařazení klisny do chovu
Do 31.10. – zaplacení registračních poplatků na účet svazu – 4250319004/2700, do poznámky uveďte, čeho se poplatek týká
Do 31.12. – zaslání formuláře Změny stavu koní

Webové stránky svazu

Fotografie, případně další informace, které si přejete mít uveřejněné na svazovém webu (sportovní výsledky, účast na šampionátech, koně na prodej, atd.) posílejte webmasterovi, paní Zdence Skopalové (zskopalova@volny.cz).  K fotografiím – snažte se, prosím, aby byly kvalitní, ve slušném rozlišení a aby fotografie měla nějakou výpovědní hodnotu.

 

Registrační poplatky

poukazujte na účet č. 4250319004 / 2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Konstantní symbol : 0558
Variabilní symbol : rodné číslo, ev. IČO
Pro platby ze zahraničí uvádějte SWIFT kód : BACX CZ PP

Poplatky poštovní poukázkou typu C na adresu pokladníka : 
Petra Lukešová, Plzeňská 203, 150 00 Praha 5

 

foto Magdaléna Straková