KIMA SUN

I.č.:  -  Mikročip:

 

Pohlaví: Klisna   Datum narození: 29.3.2020     Barva: Cremello     Linie: Gelišikli     Rodina:

 

 

Chovatel:  Dagmar Kaclerová      Majitel: Dagmar Kaclerová

 

 
1340 Almazar              1127 Almaz                  1101 Turali                     935 Yulduz                 1685 Fakiya
2097 Azaliya                   968 Pursat                 1896 Algush
3257 Bahar                     

1223 Magnit                 

960 Mukhtar               2071 Toigul

2579 Angara                 

1162 Garsak               2515 Abat
Kahani Tekke               1645 Portos                   1645 Polotlize                

Pyakize                        3279 Gagara

3459 Dida                       2720 Diomed            1942 Data
3542 Kama                     

1057 Dorkush      

1063 Karasukhum      1943 Sabyrli
2314 Kamina                  

870 Garem                 1976 Karmen

 

         

 

 

 

 

 

<< Zpět