EXPORT
 

JAIJI  ATT

I.č.: -  Mikročip:

 

Pohlaví:  Klisna   Datum narození:  22.2.2020  Barva: Sv.hnědka   Linie: Sovchoz 2.  Rodina: Kepderi

 

Chovatel: Jana Gibsonová - Farma Achalteke Tukleky - www.akhal.net      Majitel: Lotta Nilsson, Švédsko

 

Darbek 1478 Dartai 1184 Desmal 12 1095 Polot                    2262 Doiduk
2706 Darya 2 1029 Anchar                 2271 Dunya
3478 Drama 1227 Makat 1069 Kortik                 2803 Marsia 8
2713 Djamna 1076 Melekush            2724 Dogadka
Jangi                            1743 Samurai
 
1228 Maksut 2 1083 Omar          
2014 Mushmula
2922 Sakata 1069 Kortik          
2450 Sayatkhanum 19
3413 Jana -Jan
 
1584 Mingam 1069 Kortik        
2841
Mimoza
2698 Davenda 1195 Ekemen       
2724 Dogadka

 

2020

2020

 

 

 
     
         

<< Zpět