4010 FIRIUDA

I.č.: -  Mikročip: 

 

Pohlaví: Klisna    Datum narození: 30.7. 1995    Barva: Hnědka    Linie:  Gundogar  Rodina:

Míry: KVH 150 - ŠDT 153 - OH  174 - OHOL 19,0

 

Chovatel: Stavropol, Rusko       Majitel: Edita Sluková - Farma Achalteke Hodějov - www.achal.cz

 

1186 Djeykhun 987 Djagitai 870 Garem 11 699 Gundogar                1594 Mantiya 7             
1488 Djakhan 801 Spesivii                    1252 Kepderi                 
1965 Zindjir 918 Senagat 795 Serdar                     1227 Karali                    
1564 Keshdeli 747 Kirsakar 2                1559 Kepteri
 

2965 Fonema 13

 

985 Dagestan 935 Yulduz 697 Gelishikli                  1158 Gul                       
1685 Fakiya 7256 Karat                     1376 Fergezel
1867 Feia II.  919 Sere 579 Sinok                       1195 Enish                      
1374 Fantaziya                 812 Taimaz                     1376 Fergezel                 
   
POTOMSTVO v ČR:  
Chirzy - 2018 - tm.plavák - po otci Chirchiq A, perlino, 2012  
   
POTOMSTVO ve světě:  
Ferija - 2012 - vranka - po otci Myrat, vraník Akhal-Teke Est, Estonsko
Miša - 2010 - hnědák - po otci Myrat, vraník Akhal-Teke Est, Estonsko
Fiona - 2008 - plavka - po otci 1219 Kuwatli, zlatý plavák Akhal-Teke Est, Estonsko
Serdarjan - 2005 - po otci 1099 Serasker, zlatý plavák Akhal-Teke Est, Estonsko
Fragarija - 2004 - hnědka - po otci 1325 Akvamarin, vraník Stavropol, Rusko
Šany - 2002 - plavka - po otci 1623 Palvan, palomino Stavropol, Rusko
Faradž - 2001 - hnědák - po otci 1056 Dašt, hnědák   Stavropol, Rusko
 
2017 2017 2017            2019 2019

         
2019        
       

<< Zpět