26.6.2021
 

ARABICA Stamu

I.n.: -  Microchip:

 

Sex: Filly   Born: 11.3.2020    Color: Bay    Line: Fakirpelvan    Familie: Kepderi

 

 

Breeder:  Katerina Kralova

 

1697 Stambul             1228 Maksut 2 1083 Omar 910 Opal                     1631 Oktava              
2014 Mushmula 960 Mukhtar
1305 Moroshka
2933 Sikea 1069 Kortik 969 Rokot
1987 Korsika
2450 Sayatkhanum 985 Dagestan
1726 Arfa
3172 Arabli Shael 1192 Dorkush                 985 Dagestan               935 Yulduz          
1685 Fakiya
2752 Kalina, 1988          1058 Dost           
2326 Keniz
3432 Demirkhanum      1301 Yakor, 1987         1017 Yanichar          
1631 Oktava
2250 Damdja                  870 Garem 11       
1488 Djakhan    

 

         

 

 

 

 

<<Back