ANUMATI styr eha

I.č.:  -  Mikročip:

 

Pohlaví: Kobylka    Datum narození: 19.4.2021     Barva: Smoky black      Linie: Fakirpelvan    Rodina:

 

Chovatel:  Markus Hubmann, Rakousko     Majitel: Markus Hubmann, Rakousko

 

 
Saladdin 1685 Samurai 1228 Maksut 2 1083 Omar                     2014 Mushmula
Sakata 1069 Kortik                    2450 Sayatkhanum 19
4016 Fornaks Anis 1099 Serasker                Azra
Formula 1057 Dorkush                1865 Fergana
Antalya Gorlik 1075 Melgun                  935 Yulduz                     1305 Moroshka 18
Glubina 545 Yunus                      Garry Gys
Aktash 90 Muhtar 858 Ametist                   1609 Melekush
Akbelek Kambar                         Fontan

 

<< Zpět