30.8.2021
 

3004 AGARYANKA

I.n.:100700294 -  Microchip:

 

Sex:  Mare   Born: 16.2.1994   Color:  Buckskin     Line: Gundogar    Familie: Eldrym

Measurements:  156165180 -  19,5

 

BreederStavropol, Russia

http://www.base.ruhorses.ru/horses/horse_card.php?code_horse=1043518

 

1037 Gaydamak 12 699 Gundogar 697 Gelishikli 629 Fakir Sulu
104 Gezel
1158 Gul 213 Sapar Khan
604 Djeren
1264 Kosa 7 755 Kuyuk 660 Yulduz
767 Kus Dalany
1384 Fisgarmonia 569 Skak
1008 Fakma
2102 Aygul 919 Sere 579 Synok 213 Sapar Khan
351 Pel
1195 Enysh 435 Kara Mashal
1389 Khasma
1434 Aragva 697 Gelishikli 629 Fakir Sulu
104 Gezel
1108 Al Keik 432 Karlavach
1149 BilBil

 

OFFSPRING:  
2009 - Atalamar - buckskin - by sire Absar, buckskin  
2007 - Karim - palomino - by sire Kazbek, cremello, 2003  
2006 - colt - by sire 1515 Kazbek, cremello, 2003 - dead  
1998 - abort - by sire 1542 Lakmus, dark buckskin  
 
2012            

 

 

 

 

 

 

 <<Back