†Dne 30.8.2021
 

3004 AGARJANKA

I.č.:100700294

 

Pohlaví:  Klisna   Datum narození: 16.1994    Barva:  Plavka    Linie: Gundogar    Rodina: Eldrym

Míry: KVH 156 - ŠDT 165 - OH 180- OHOL 19,5

 

Chovatel: Stavropol, Rusko      

 

http://www.base.ruhorses.ru/horses/horse_card.php?code_horse=1043518

 

1037 Gaydamak 12 699 Gundogar 697 Gelishikli 629 Fakir Sulu
104 Gezel
1158 Gul 213 Sapar Khan
604 Djeren
1264 Kosa 7 755 Kuyuk 660 Yulduz
767 Kus Dalany
1384 Fisgarmoniya 569 Skak
1008 Fakma
2102 Aygul 919 Sere 579 Synok 213 Sapar Khan
351 Pel
1195 Enysh 435 Kara Mashal
1389 Khasma
1434 Aragva 697 Gelishikli 629 Fakir Sulu
104 Gezel
1108 Al Keik 432 Karlavach
1149 BilBil

 

POTOMSTVO V ČR:  
   
2009 - Atalamar - plavák - po otci Absar, plavák  
2007 - Karim - palomino - po otci Kazbek, cremello, 2003  
2006 - hřebec - po otci 1515 Kazbek, cremello, 2003 - úhyn  
1998 - potrat - po hřebci 1542 Lakmus  
 
2012            

 

 

 

 

 

 

<< Zpět